Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XX Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach

  

    19 listopada 2020 roku (czwartek), godz. 1400
      w trybie zdalnym

 

z porządkiem obrad:

1.  Sprawy regulaminowe i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Sprawozdanie Burmistrza Krapkowic z działalności w okresie międzysesyjnym od 24.09.2020 r. do 19.11.2020 r.

3. Zapytania i interpelacje radnych nie związane z tematami obrad - odpowiedzi w pkt. 7 porządku  obrad.

4. Uchwalenie stawek podatków i opłat  lokalnych na 2021 rok:

- projekt uchwały nr 1 w sprawie określenia  wysokości stawek w podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku (projekt uchwały z 23.10.2020 r.);

5. Zatwierdzenie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2021 rok:

- projekt uchwały nr 2 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  publicznego na 2021 rok” (projekt uchwały z 03.11.2020 r.).

6. Podjęcie uchwał:

a) projekt uchwały nr 3 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/48/2019 z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania(projekt uchwały  z  02.11.2020 r.);

b) projekt uchwały nr 4 w sprawie zmiany uchwały nr X/107/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z 22 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia przystanków autobusowych na terenie Gminy Krapkowice, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Krapkowice, udostępnionym dla operatorów i przewoźników oraz w sprawie warunków i zasad korzystania z tych przystanków (projekt uchwały z  02.11.2020 r.);

c) projekt uchwały nr 5 w sprawie zaliczenia drogi ul. 1000-lecia zlokalizowanej na działkach nr 174/15 z k.m.5 oraz 179/11 z k.m.5 w Krapkowicach do kategorii dróg gminnych (projekt uchwały z 29.10.2020 r.);

d) projekt uchwały nr 6  w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok  (projekt uchwały z 04.11.2020 r.);

e) projekt uchwały nr 7 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (projekt uchwały  z 04.11.2020 r.);

f) projekt uchwały nr 8 w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (projekt uchwały z  06.11.2020 r );

g) projekt uchwały nr 9 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Krapkowice (projekt uchwały z  04.11.2020 r.);

h) projekt uchwały nr 10 w sprawie nadania nazwy ulicy (projekt uchwały z 15.10.2020 r.);

i) projekt uchwały nr 11 sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości (projekt uchwały z  15.10.2020 r.);

j) projekt uchwały nr 12 w spawie  wyrażenia zgody na  odpłatne nabycie nieruchomości (projekt uchwały z 15.10.2020 r.);

k) projekt  uchwały nr 13  w sprawie nadania nazw ulic (projekt uchwały z 20.10.2020 r.);

l) projekt uchwały nr 14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rogów Opolski w rejonie ul. Opolskiej i Leśnej (projekt uchwały z 5 listopada 2020 r.);

m)projekt uchwały nr 15 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żywocice (projekt uchwały z 3 listopada 2020 r.);

n) projekt uchwały nr 16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miasta Krapkowic  w rejonie ul.Parkowej, Kozielskiej, Prudnickiej (projekt uchwały  z 3 listopada 2020 r.);

7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych zgłoszone w pkt.3 porządku obrad oraz  w okresie międzysesyjnym.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zakończenie  XX Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

 

Przed Sesją Rady odbędą się posiedzenia Komisji Rady:

1) 16.11.2020 r. (poniedziałek) godz. 1400Komisja Edukacji, Kultury i Sportu - w  trybie zdalnym- oprócz tematów sesyjnych  komisja  dodatkowo omówi: realizacja procesu dydaktycznego i wychowawczego, w tym organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach. Informacja o działalności instytucji i organizacji pozarządowych w zakresie zadań na rzecz dzieci i młodzieży (OPS, KDK, MiG, BP, Spółka Delfin, ZHP);    

2) 17.11.2020 r. (wtorek) godz. 1400- Komisja Spraw Społecznych- w  trybie zdalnym- oprócz tematów sesyjnych  komisja  dodatkowo omówi: Informacja bieżąca z działalności Straży Miejskiej oraz Krapkowickich dzielnicowych, OPS,WTZ,ŚDS. Omówienie zagadnień związanych z podstawową opieką zdrowotną;

3) 18.11.2020 r. (środa) godz. 1400 – Komisja Gospodarki i Finansów-  w trybie zdalnym.

 

Wersja XML