Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Jak załatwić sprawę w urzędzie

Informacja dotycząca sposobu kontaktowania się z pracownikami poszczególnych wydziałów w celu załatwienia spraw podczas ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

 

Urząd Stanu Cywilnego osobiście można załatwiać tylko sprawy pilne, a są to:

rejestracja urodzeń i zgonów (po wcześniejszym kontakcie telefonicznym w celu uzgodnienia godziny – tel. 77 44 66 868, 77 44 66 867, wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego – wnioski w sprawie wydania odpisów można wysłać pocztą lub przez e-puap. Zaplanowane śluby cywilne (bez zmian) z ograniczoną liczbą osób do maksymalnie 6, nie wliczając Pracowników Urzędu Stanu Cywilnego.

 

Wydział Spraw Obywatelskich:

Zaleca się składanie wniosków o wydanie nowego dowodu osobistego za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP. Obsługa klientów będzie prowadzona tylko w najpilniejszych sprawach po uprzednim umówieniu się telefonicznie -77 44 66 865 lub 77 44 66 871.

 

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych: informacje nt. spraw pilnych  można uzyskać drogą telefoniczną - 77 44 66 813 i 77 44 66 845 lub drogą elektroniczną. Dotyczy to również spraw związanych z działalnością gospodarczą, kontakt pod numerem telefonu: 77 44 66 814

 

Wydział Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa udziela informacji pod następującymi numerami telefonów:

- nieruchomości – 77 44 66 870, 77 44 66 897 oraz 77 44 66 862 ,

- gospodarka odpadami komunalnymi – 77 44 66 895 lub 77 44 66 838,

- wycinka drzew – 77 44 66 870,

- decyzje środowiskowe, bezdomne zwierzęta – 77 44 66 864

- dotacje celowe do wymiany źródeł ogrzewania – 77 44 66 805,

- bezdomne zwierzęta – 77 44 66 838.

 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji:

- oświetlenie i oznakowanie – 7744 66 881,

- interwencje dot. dróg – 774466817 lub 77 44 66 861,

- inwestycje – 77 44 66 882 lub 77 44 66 896,

- zajęcie pasa drogowego  – 77 44 66 861,

- sporządzanie i wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - 77 44 66 803 lub 77 44 66 823,

- wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenów w planach zagospodarowania przestrzennego gminy (głównie do celów notarialnych) - 77 44 66 803 lub 77 44 66 823,

- wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - tel. 77 44 66 803 lub 77 44 66 823, 

- opiniowanie wstępnych projektów podziałów nieruchomości - 77 44 66 803.

 

Wydział Oświaty i Kultury - w sprawach  organizacji oświaty w gminie Krapkowice tel. 77 44 66 812.

 

Wydział Budżetowo-Finansowy: informacje nt. spraw pilnych  można uzyskać drogą telefoniczną - 77 44 66 826 lub drogą elektroniczną. Dotyczy to spraw związanych z opłatami z tytułu: dzierżawy rolnej/rocznej/miesięcznej, wieczystego użytkowania gruntów, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wykupu mieszkań na raty.

 

Kasa Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach pozostaje zamknięta do odwołania.

 

Straż Miejska -pilne interwencje oraz informacje dotyczące funkcjonowania Straży Miejskiej można uzyskać pod numerem telefonu 606 448 422 lub 77 4 661 300 w godzinach od 7:00 do 15:00 lub pocztą elektroniczną na adres:

 

Wydział Organizacyjny, Sportu i Turystyki- informacje nt. ogłoszenia planowanych konkursów ofert i dotacji na wsparcie rozwoju sportu tel. 77 44 66 822. Informacje dotyczące spisu rolnego tel. 77 44 66 822.

 

Dane kontaktowe do Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach:

- Platforma ePUAP: /UMiG/Skrytka (http://epuap.gov.pl/),

- formularz kontaktowy na stronie www.krapkowice.pl

- adres e-mailowy Biura Podawczego Urzędu Miasta: http:// www.krapkowice.eu

- telefon do Punktu Obsługi Klienta: +48  77 44 66 800.

 

Wersja XML