Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Deratyzacja nieruchomości

Brak opisu obrazka

Na podstawie § 21 Uchwały Nr XVII/218/2020 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice (Dz. Urz. Woj. Opolskiego  z 2020 r. poz. 1880) właściciele nieruchomości, jednostki organizacyjne posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu oraz inne podmioty władające nieruchomością zobowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji w okresie od 1 do 21 października 2020 r. Straż Miejska w Krapkowicach w październiku będzie przeprowadzać kontrolę realizacji tego obowiązku. Nieprzestrzeganie obowiązku utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości lub niezastosowanie się do wskazań i nakazów przez organy właściwe, w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych podlega karze grzywny albo karze nagany zgodnie z art. 117 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu Wykroczeń. Prosimy właścicieli nieruchomości, na których taki obowiązek spoczywa o jego realizację.

Wersja XML