Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program Rozwój Lokalny

Cel Programu

Wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej poprzez podniesienie jakości środowiska, przedsiębiorczości, efektywności administracji publicznej i standardów życia dla wszystkich mieszkańców (w tym grup defaworyzowanych) średnich i małych miast

Obszary wsparcia

Budżet Programu

117,6 mln euro, w tym:

Operator Programu

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej*

*Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zostało utworzone 15 listopada 2019 r. w drodze przekształcenia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

Partnerzy Programu z Państw-Darczyńców*

Partner międzynarodowy:

*Państwa-Darczyńcy Funduszy norweskich i EOG: Norwegia, Islandia, Liechtenstein

Uprawnieni beneficjenci

małe i średnie miasta zakwalifikowane przez Strategię na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do grona 255 miast z najtrudniejszą sytuacją społeczno-gospodarczą

Lista kwalifikowalnych miast

Dofinansowanie projektów

Wartość dofinansowania

od 3 do 10 mln euro na wybrany do dofinansowania projekt

Poziom dofinansowania

do 100% kosztów kwalifikowalnych

Partnerstwo na poziomie projektów z instytucjami z Państw-Darczyńców

Zalecana jest realizacja projektów zarówno w partnerstwie międzysektorowym, jak i międzysamorządowym (krajowym i zagranicznym – z jednostkami z Państw-Darczyńców).

Sposób wyłaniania projektów

I.  Nabory

Tematyka naborów

Projekty powinny zawierać działania wieloaspektowe i komplementarne. Zaleca się więc uwzględnienie działań z wielu powiązanych ze sobą dziedzin tak, aby uzyskać efekt synergii o zwiększonym wpływie na rozwój lokalny danego miasta. Jako minimum projekty muszą odnosić się do wymiarów: środowiskowego, społecznego, gospodarczego oraz instytucjonalnego. W projekcie możliwe (nieobowiązkowe) jest też odniesienie do wymiarów: przestrzennego, finansowania rozwoju miasta, kulturowego, inteligentnego zarządzania miastem.

Harmonogram naborów dla Funduszy norweskich i EOG 2014-2021

Aktualny harmonogram

Szczegółowe informacje o naborach w Programie

Strona Programu (MFiPR)

II.  Projekty predefiniowane

W ramach Programu finansowany jest jeden projekt predefiniowany, z zakresu wzmocnienia szeroko pojętych zdolności zarządczych polskich gmin.

Tytuł projektu:  Wzmacnianie zdolności średnich i małych miast w Polsce w zakresie wdrażania skutecznych polityk rozwoju

Opis:  Projekt zapewnia wsparcie eksperckie dla miast biorących udział w naborze wniosków, wdrażanie nowoczesnych narzędzi zarządzania nieruchomościami i zarządzania finansami w gminach miejskich, aktualizacja dokumentów strategicznych itp.

Beneficjent projektu:  Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Partner projektu z Państw-Darczyńców:  Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych (KS)

Partnerzy projektu z Polski:  Związek Miast Polskich, Instytut Rozwoju Miast i Regionów

Partner międzynarodowy: OECD

Kwota wsparcia: 13 mln euro

Więcej informacji - źródło:

https://www.eog.gov.pl/strony/zapoznaj-sie-z-funduszami/oferta-funduszy/rozwoj-lokalny/

https://www.eog.gov.pl/strony/zapoznaj-sie-z-funduszami/rozwoj-lokalny/informacje-ogolne-o-programie/

http://www.miasta.pl/aktualnosci/program-rozwoj-lokalny-nowe-mozliwosci-dla-miast

http://www.miasta.pl/aktualnosci/fundusze-na-rozwoj-dla-malych-i-srednich-miast

Wersja XML