Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

IV Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach w dniu 21 lutego 2019 r.

IV Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach

 w dniu 21 lutego  2019 r. (czwartek) o godz. 1400

w Krapkowickim Domu Kultury, ul. Prudnicka 7

 

 z porządkiem obrad:

  1. Otwarcie IV Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności obrad.

   2.   Sprawozdanie Burmistrza Krapkowic z działalności w okresie międzysesyjnym

         – od 20 grudnia  2018 r. do 21 lutego 2019 r.

   3.  Wnioski i zapytania radnych niezwiązane z tematami obrad- odpowiedzi w pkt.9 porządku.

   4.  Zatwierdzenie Informacji nt. realizacji programów gminnych: Profilaktyki i Rozwiązywania

        Problemów Alkoholowych; Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie; Przeciwdziałania

        Narkomanii, Wspierania Rodziny.

   5.  Zatwierdzenie Programu  działalności kulturalnej Gminy Krapkowice w na 2019 roku.

   6.  Informacja nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej dot. gospodarowania gminnym zasobem

        nieruchomości.

   7.  Informacja z realizacji uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu o utrzymaniu czystości

        i porządku na terenie Gminy Krapkowice.

  8.  Podjęcie uchwał w sprawach:

    1)  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości

         niezabudowanej (projekt  z 03.01.2019 r.);

    2)  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w drodze przetargu

         (projekt z  03.01.2019 r.);

    3)  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  w drodze bezprzetargowej  dla

         poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (projekt z 03.01.2019 r.);

    4)  w sprawie  wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości (projekt  z 03.01.2019 r.);

    5) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego  nieruchomości 

        niezabudowanej (projekt z 03.01.2019 r.);

    6) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w drodze przetargu

        (projekt z  03.01.2019 r.);

    7) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości (projekt z 03.01.2019 r.);

    8) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy zbywaniu lokalu mieszkalnego na

        rzecz najemcy (projekt z 03.01.2019 r.);

    9) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości (projekt z 03.01.2019 r.);

  10) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości (projekt z 10.03.2019r.);     

  11) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu

        przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele

        mieszkaniowe, stanowiących własność Gminy Krapkowice, w prawo własności tych gruntów 

        (projekt z  05.02.2019 r.);

 12) w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/228/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23

        czerwca 2016 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za

        gospodarowanie odpadami komunalnymi (projekt  z 05.02.2019 r.);

 13) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

        i ustalenia stawki tej opłaty (projekt z  06.02.2019 r.);

 14) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

       Komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (projekt z 06.02.2019 r.);

15) w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze

      i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub

      całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania (projekt  z 05.02.2019 r);

16) w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę

       Krapkowice oraz granic obwodów tych szkół od 1 września 2019 roku (projekt z 05.02.2019 r);

17) w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/400/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 20

      października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej  

      Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Krapkowicach

      w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Krapkowicach

      (projekt z 05.02.2019 r.);

18) sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/402/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 20.X.

      2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej 

      Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Jana Brzechwy w Krapkowicach wchodzącej w skład Zespołu

      Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Krapkowicach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową

      Nr4 im.Jana Brzechwy w Krapkowicach wchodzącą w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

      Nr4 w Krapkowicach (projekt z 05.02.2019 r.);

19) w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/401/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 20 

      października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół

      Sportowych Nr 1 im. Janusza Korczaka w Krapkowicach w ośmioletnią Publiczną Sportową

      Szkołę Podstawową Nr 5 im. Janusza Korczaka w Krapkowicach (projekt z 05.02.2019 r.);

20) w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli

      przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych

      w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krapkowice (projekt z 05.02.2019 r.);

21) w sprawie zmiany uchwały Nr VI/68/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 kwietnia

      2015 r. w sprawie określenia rodzaju, warunków i sposobu przyznawania świadczeń

      na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych  

      przez Gminę Krapkowice (projekt z 05.02.2019 r.);

22) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Steblów

      (projekt z 07.02.2019 r.);

23) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

      przestrzennego dla części miasta Krapkowice pomiędzy ulicami Górną, Ks. Koziołka,

      Transportową i rzeką Odrą (projekt z 07.02.2019 r.);

24) w sprawie uchwalenia zmiany miejsc. pl. zagospodarowania przestrzennego terenu części

      miasta Krapkowic (w rejonie ul. Parkowej, Kozielskiej, Prudnickiej)- (projekt z 07.02.2019 r.);

25) w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok (projekt z 07.02.2019 r.);

26) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (projekt z 06.02.2019 r.);

27) w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Policji w roku 2019 (projekt z 06.02.2019r);

28) w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania   

      bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2019"(projekt z 06.02.2019r);

29) w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

      i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu (projekt z 11 lutego 2019r.).

  9. Odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w pkt. 3 porządku obrad.

10. Wolne wnioski i zapytania.

11. Zakończenie IV Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

Przed Sesją Rady odbędą się posiedzenia komisji:

1) 18.02.2019 r.(poniedziałek) godz. 1400 -w  Publicznej Sportowej Szkole Podstawowej Nr 5 w Krapkowicach- Os.XXXlecia-  Komisja Edukacji, Kultury

i Sportu- oprócz tematów sesyjnych  komisja  dodatkowo omówi: remonty i inwestycje przeprowadzone w placówkach szkolnych w 2018 roku, kalendarz imprez sportowych na 2019 rok, stypendia sportowe;

2) 19.02.2019 r. (wtorek) godz.1400-   w Urzędzie Miasta  Gminy w Krapkowicach,      ul.3 Maja 17 - Komisja Spraw Społecznych-  oprócz tematów sesyjnych  komisja  dodatkowo omówi: omówienie Programu „Dostępność Plus”, informacja nt. utrzymania

w odpowiednim stanie sanitarnym pojemników na odpady komunalne przez właścicieli

i zarządców mieszkań, zagadnienie zw. z bieżącą działalnością WTZ,OPS i ŚDS oraz zagadnienie nt. cmentarzy w Krapkowicach dot. ilości wolnych miejsc grzebalnych i opłaty za przedłużenie dzierżawy;

3) 20.02.2019r.  (środa) godz.1400 - w Urzędzie Miasta  Gminy w Krapkowicach,       ul.3 Maja 17-   Komisja Gospodarki i Finansów- oprócz tematów sesyjnych  komisja  dodatkowo omówi: informacja nt. utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym pojemników na odpady komunalne przez właścicieli i zarządców mieszkań, informacja nt. postępu prac w zakresie rewitalizacji mostu kolejowego, informacja nt. zakresu prac remontowych i kosztów poniesionych na rewitalizację Baszty w Krapkowicach.

 

 

 

Wersja XML