Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Stypendia i zasiłki szkolne 2017

Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz.1943 ze zm.)  istnieje możliwość uzyskania przez uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krapkowice stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego.

O stypendium szkolne i zasiłek szkolny mogą ubiegać się m.in.: uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Stypendium szkolne i zasiłek szkolny przyznaje się na wniosek pełnoletniego ucznia, rodziców lub prawnych opiekunów ucznia niepełnoletniego lub dyrektora szkoły.

Wnioski można pobierać w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krapkowice, w Wydziale Oświaty i Kultury Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, oraz ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach: http://bip.krapkowice.pl/2479/2383/druki-do-pobrania.html


STYPENDIUM  SZKOLNE

 1. Kryterium dochodowe

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 514,00 zł netto.

 

 1. Termin składania wniosków o stypendium szkolne:

od 20 sierpnia 2017 r. do 15 września 2017 r.
W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium może być złożony po upływie ww. terminu.

 1. Miejsce składania wniosków o stypendium szkolne:

Wnioski o stypendium można  składać w szkołach podstawowych Gminy Krapkowice lub w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice, w Wydziale Oświaty i Kultury, budynek II, II piętro, pokój nr 34

 

Zasady przydzielania stypendium szkolnego

 1. Rodzice ucznia niepełnoletniego lub uczeń pełnoletni składają do Burmistrza Krapkowic wniosek o przyznanie stypendium.
 2. Wniosek składa się w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach bądź za pośrednictwem szkoły prowadzonej przez Gminę Krapkowice, do której uczeń uczęszcza.
 3. Do wniosku o stypendium dołącza się zaświadczenie o wysokości dochodów rodziny
  z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku
  , a w przypadku, gdy rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów można dołączyć oświadczenie o wysokości dochodów albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
 4. Burmistrz Krapkowic wydaje decyzję o wysokości przyznanego stypendium i terminie jego realizacji.
 5. Rodzice ucznia niepełnoletniego lub uczeń pełnoletni dokonują zakupu przedmiotów
  o charakterze edukacyjnym – wskazanych w decyzji albo pokrywają koszty udziału dziecka w zajęciach edukacyjnych lub koszty związane z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania. Następnie przedstawiają dowód zakupu przedmiotów edukacyjnych lub usług edukacyjnych w Wydziale Oświaty i Kultury (fakturę lub rachunek imienny wypisany na rodzica ucznia niepełnoletniego lub pełnoletniego ucznia).
 6. Rodzice ucznia niepełnoletniego lub uczeń pełnoletni otrzymują refunduję poniesionych kosztów zgodnie z przedstawioną fakturą do wysokości przyznanego w decyzji stypendium na wskazany rachunek bankowy lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach. 

 

ZASIŁEK SZKOLNY

 1. Brak kryterium dochodowego
 2. Zdarzenie losowe
  Zasiłek szkolny może otrzymać uczeń znajdujący się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zdarzenie losowe to w szczególności:
  - śmierć rodzica lub opiekuna prawnego,
  - utrata mienia przez rodzinę ucznia wskutek powodzi, pożaru, klęski żywiołowej
    lub kradzieży,
  - wypadek członka rodziny, wskutek którego to wypadku osoba ta jest niezdolna
    do świadczenia pracy przez okres co najmniej jednego miesiąca.
 3. Termin składania wniosków o zasiłek szkolnydo 2 miesięcy od zdarzenia losowego.
 4. Miejsce składania wniosków o zasiłek szkolny:

Wnioski o zasiłek należy składać w szkołach podstawowych Gminy Krapkowice  lub w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul.3 Maja 17, 47-303 Krapkowice, Wydział Oświaty i Kultury, budynek II, II piętro, pokój nr 34

 

Zasady przydzielania zasiłku szkolnego

 1. Rodzice ucznia niepełnoletniego lub uczeń pełnoletni składają do Burmistrza Krapkowic wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego.
 2. Wniosek składa się w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach bądź za pośrednictwem szkoły prowadzonej przez Gminę Krapkowice, do której uczeń uczęszcza.
 3. Wniosek powinien zawierać szczegółowy opis zdarzenia losowego.
 4. Do wniosku o zasiłek dołącza się dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego np. akt zgonu w przypadku śmierci rodzica, zaświadczenie lekarskie potwierdzające wystąpienie ciężkiej i długotrwałej choroby, zaświadczenie z państwowej straży pożarnej potwierdzające wystąpienie pożaru itp.
 5. Burmistrz Krapkowic wydaje decyzję o wysokości przyznanego zasiłku szkolnego
  i terminie jego realizacji.
 6. Rodzice ucznia niepełnoletniego lub uczeń pełnoletni otrzymują przyznaną w decyzji kwotę zasiłku szkolnego na wskazany rachunek bankowy lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach. 

 

W załączeniu:

 1. DOCwniosek o stypendium.doc
 2. DOCwniosek o zasiłek.doc
 3. DOCoświadczenie o wysokości dochodów.doc
 4. DOCXoświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej.docx
Wersja XML