Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

         Na podstawie art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 2174 ze zmianami) oraz § 3, § 6 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490)

 

BURMISTRZ KRAPKOWIC

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na

sprzedaż działki Nr 14/5 z mapy 7 o pow. 0,2400 ha, obręb Krapkowice,  zapisanej w Księdze Wieczystej Nr OP1S/00018013/1 wolnej od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich – przeznaczonej pod teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów / zabudowy usługowej.

Cena wywoławcza -51.700,00 zł

Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

 

sprzedaż działki Nr 16/8 o pow. 0,1686 ha i działki Nr 16/10 o pow. 0,3738 ha, obie z mapy 7 obręb Krapkowice, zapisane w Księdze Wieczystej Nr OP1S/00018013/1 wolnej od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich – przeznaczonej pod teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów / zabudowy usługowej.

Cena wywoławcza -117.000,00 zł

Do ceny  osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

 

Dostęp do drogi publicznej dla zbywanych działek nr 16/8 i 16/10 zostanie zapewniony poprzez  jednoczesne ustanowienie odpłatnej jednorazowo służebności polegającej na prawie przejazdu i przechodu  na nieruchomości będącej własnością  Gminy Krapkowice, położonej w Krapkowicach, obejmującej działkę nr 16/11,  z mapy 7, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą nr OP1S/00018013/1, pasem gruntu o szerokości 6 metrów wzdłuż działki nr 16/2 i 12 metrów wzdłuż działek nr 28/9, 28/24 i 28/54 na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości położonej w Krapkowicach, obejmującej działki nr 16/8 i 16/10, obie z mapy 7. Jednorazowa odpłatność za ustanowienie służebności wynosi 131.500,00 zł + 23 % podatek VAT

W przypadku nabycia w drodze przetargu działek 16/8 i 16/10 z mapy 7 przez właścicieli / użytkowników wieczystych działek sąsiednich ww. służebność drogowa nie będzie ustanawiana.

 

Przetarg odbędzie się dnia 19 maja 2017 roku (piątek) o godz. 9°° w małej sali Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach przy ul. 3 Maja 21 (II budynek, II piętro).

 

W a d i u m w wys. 10 % ceny wywoławczej należy uiścić na konto Nr 66 8884 0004 2001 0000 7777 0002 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Krapkowicach na 3 dni przed przetargiem, najpóźniej w dniu 15 maja 2017 roku. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.

Wpłacone wadium zaliczone zostaje na poczet ceny nabycia – przepada w przypadku  uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostaje zwrócone w terminie 3 dni od  rozstrzygnięcia przetargu.

Zbywca nieruchomości najpóźniej w terminie 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu zawiadomi

osobę ustaloną na nabywcę o miejscu i terminie spisania umowy notarialnej.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania pełnej wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu przed zawarciem umowy notarialnej.

W przypadku uzasadnionej przyczyny Burmistrz Krapkowic może odwołać przetarg.

 

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice, ul. 3 Maja 21, parter, pok. 16A, telefon 077/44 66 870, 44 66 897.

 

 

 

 

 

                                                                              Burmistrz   Krapkowic

                                                                               

                                                                                    Andrzej Kasiura

Wersja XML