Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z póź. zm.) zawiadamiam, że 10.01.2017 r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

rozbudowie i przebudowie budynku Zespołu Szkół Specjalnych, na terenie działki ewidencyjnej nr 271 k.m. 8 obręb Krapkowice.

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML