Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie - aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Krapkowice’’

 

Na podstawie art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.)

informuję
o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu

„Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Krapkowice’’.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice, pok. 35 (w godzinach urzędowania) oraz na stronach Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach (www.krapkowice.pl)  oraz Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krapkowice.pl).

Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski do przedmiotowej sprawy:

 

Uwagi i wnioski do przedłożonego dokumentu należy składać w terminie od 12 października 2016 r. do 4 listopada 2016 r. Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

 

     Andrzej Kasiura

/-/ Burmistrz Krapkowic

Do pobrania:

PDFAktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Krapkowice.pdf
DOCProtokół uwag i wniosków.doc
 

Wersja XML