Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podatki i opłaty lokalne

Stawki podatków i opłat lokalnych na 2022 rok

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2022 r.
Przedmiot opodatkowania Stawki podatku
Grunty
Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 1,00 zł od 1m2 powierzchni
Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 4,41 zł od 1 ha powierzchni
Grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,38 zł od 1m2 powierzchni
niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023 z późn. zm.) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego 3,33 zł od 1 m² powierzchni
Budynki lub ich części
Mieszkalne 0,76 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej 24,62 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w obiektach (w sklepach wielkopowierzchniowych) na powierzchni przekraczającej 800 m2, stacje paliw, banki i instytucje finansowe - stawkę podwyższoną, która wynosi  25,74 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
Zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,69 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
Związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 5,14 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
Pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego z wyłączeniem stanowiących garaże zlokalizowane poza budynkami mieszkalnymi nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 4,57 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
Pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego stanowiących garaże zlokalizowane poza budynkami mieszkalnymi nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 7,08 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
Budowle
 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle stanowiące własność (współwłasność) albo będące w posiadaniu (współposiadaniu) lub trwałym zarządzie, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej:

1) zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej;

2) zajęte na potrzeby bezpieczeństwa publicznego;

3) zajęte na prowadzenie działalności kulturalnej, sportowej;

4) zajęte na prowadzenie statutowej działalności oświatowej, charytatywno-opiekuńczej;

5) zajęte na potrzeby pomocy społecznej.

 

Sposób obliczania powierzchni użytkowej na każdej kondygnacji

Brak opisu obrazka

- Powierzchnię użytkową mierzymy po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach  

  (w tym strychy użytkowe, piwnice, sutereny).

- Powierzchnię kondygnacji o wysokości od 1,40m do 2,20m oraz powierzchnię kondygnacji

  powyżej 2,20m wykazujemy osobno. Powierzchnię poniżej 1,40m pomijamy.

- Klatki schodowe i szyby dźwigowe nie podlegają opodatkowaniu.

- Opodatkowaniu podlegają także części wspólne budynków.

 

Terminy płatności podatku od nieruchomości w 2022 r.
Rodzaj podatnika Kwota podatku Termin zapłaty
Osoba fizyczna nieprzekraczająca 100zł jednorazowo w terminie 15 marca

przekraczająca 100zł

w czterech ratach do: 15 marca,  15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego
Osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej nieprzekraczająca 100zł jednorazowo w terminie 31 stycznia

przekraczająca 100zł

w 12 ratach, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, a za styczeń do 31 stycznia

PODATEK ROLNY

Wysokość podatku rolnego w 2022 r.
Grunty wchodzące w skład gospodarstw rolnych 153,70 zł (tj. równowartość 2,5 q żyta2)) od 1 hektara przeliczeniowego
Pozostałe grunty 307,40 zł (tj. (równowartość 5 q żyta) od 1 hektara

 

Terminy zapłaty podatku rolnego w 2022 r.
Kwota podatku nieprzekraczająca 100 zł jednorazowo w terminie 15 marca
Kwota podatku przekraczająca     100 zł w czterech ratach do: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego

PODATEK LEŚNY

Wysokość podatku leśnego w 2022 r.
Stawka podstawowa 46,6972 zł (tj. równowartość 0,220 m3 drewna3)) od 1 hektara
Stawka obniżona (dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych) (50% stawki podstawowej)

 

Terminy zapłaty podatku leśnego w 2022 r.
Rodzaj podatnika Kwota podatku Termin zapłaty
Osoba fizyczna nieprzekraczająca 100 zł jednorazowo w terminie 15 marca

przekraczająca 100zł

w czterech ratach do: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego
Osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej nieprzekraczająca 100zł jednorazowo w terminie 15 stycznia
przekraczająca 100zł w 12 ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca

 

Obowiązujące Uchwały:

- Uchwała nr XXXI/373/2021 w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok.

- Uchwała nr XXXI/374/2021 w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok.

- Uchwała nr VI/67/2019 w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa.

- Uchwała nr XI/119/2019 z dnia 26-09-2019 w sprawie zmiany Uchwały nr VI/67/2019 Rady

  Miejskiej w Krapkowicach w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia

  inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.

- Uchwała nr XI/132/2015 z dnia 05-11-2015 w sprawie opłaty targowej.

 

Wersja XML