Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o XVII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach

XVII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach
odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2016 r. (czwartek) o godz. 14:00 w Krapkowickim Domu Kultury, ul. Prudnicka 7

 

z porządkiem obrad:


1. Otwarcie XVII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie między sesyjnym- od 25.02.2016 roku do 28.04.2016 r.
3. Zapytania i interpelacje radnych niezwiązane z tematami obrad- odpowiedzi w pkt. 15 porządku obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Krapkowicach za 2015 rok.
5. Sprawozdanie z rocznej działalności WTZ, ŚDS oraz OPS- rodzaje, wielkość zasiłków oraz udział w budżecie gminy w zaspakajaniu potrzeb społecznych w 2015 roku.
6. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Krapkowice.
7. Informacja nt. udzielonych zamówień publicznych w 2015 r. i w I kwartale 2016 r.
8. Sprawozdanie nt. Wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych.
9. Informacja o stanie zaawansowania prac związanych z kanalizacją sanitarną Gminy Krapkowice.
10. Stan przygotowań i zabezpieczeń Gminy Krapkowice w razie wystąpienia powodzi.
11. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami realizującymi zadania gminy.
12. Informacja nt. udziału sołectw Gminy Krapkowice w programie „Odnowa Wsi”. Plan na 2016 rok. Informacja nt. wykorzystania funduszów sołeckich za 2015 rok.
13. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krapkowice.
14. Podjęcie uchwał w sprawach :
a) zniesienia formy ochrony przyrody- pomnika przyrody (projekt uchwały z dnia 11.03.2016 r.);
b) ustanowienie herbu, flagi i pieczęci Gminy Krapkowice (projekt uchwały z dnia 13.04.2016 r.);
c) uchylenia uchwały nr IV/49/03 r. Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie zwolnienia od podatku rolnego (projekt z dnia 12.04.2016 r.);
d) zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2016 rok (projekt uchwały z dnia 12.04.2016 r.);
e) zmiany wieloletniej prognozy finansowe (projekt uchwały z dnia 12.04.2016 r.);
f) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Ks. Duszy i Piastowskiej w Krapkowicach (projekt uchwały z dnia 12.04.2015r.);
g) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ulicy Limanowskiego w Krapkowicach (projekt uchwały z dnia 12.04.2016 r );
h) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. budowa ronda wraz z przebudową nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 409 i nr 415 (ul. Opolska, ul.1 Maja , ul. Głowackiego) w miejscowości Krapkowice (projekt uchwały z dnia 14.04.2016 r.).
15. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych zgłoszone w pkt.3 porządku obrad oraz w okresie międzysesyjnym.
16. Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów.
17. Zakończenie XVII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.


Przed Sesją odbędą się posiedzenia komisji :
1) 25.04.2016r. godz. 14:00 – w Filii Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach ul.Sienkiewicza 9 ( Filia dla dzieci)- Komisja Edukacji, Kultury i Sportu (oprócz tematów sesyjnych komisja dodatkowo omówi: Informacja o działalności sportowej w 2015 roku; Analiza kosztów utrzymania placówek oświatowych w 2015 roku; Zestawienie remontów przeprowadzonych w placówkach oświatowych w 2015 roku; Sprawozdanie z realizacji dotacji na zadania oświatowe i opiekuńcze w 2015 roku );


2) 26.04.2016r. godz.14:00 w Ochotniczej Straży Pożarnej w Ściborowicach ul.Szkolna 3- Komisja Spraw Społecznych (oprócz tematów sesyjnych komisja dodatkowo omówi: Współpraca Krapkowic z miastami partnerskimi);


3) 27.04.2016r. godz.14:00 - w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach- I budynek- sala konferencyjna- I piętro- Komisja Gospodarki i Finansów (oprócz tematów sesyjnych komisja dodatkowo omówi : Sprawozdanie z funkcjonowania Spółki Gminnej ZGKiM po okresie zimowym).

Wersja XML