Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRAPKOWIC

O B W I E S Z C Z E N I E
 
Burmistrza Krapkowic
 
 
Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 Nr 199 poz. 1227) oraz w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.)
 
 
zawiadamiam strony postępowania
 
o wydaniu w dniu 07.01.2010 r. postanowienia nr GGR.7624-13/09 o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Osobłogi w km 0+000 – 1+530 z odbudową urządzeń melioracji podstawowych w miejscowościach: Krapkowice, Żywocie gm. Krapkowice, którego Inwestorem jest Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu oraz ustalającego zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w pełnym zakresie zgodnie z art. 66 w/w ustawy
 
 
Na niniejsze postanowienie przysługuje stronom zażalenie.
 
Informuję, iż z w/w postanowieniem strony mogą zapoznać się w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach przy ulicy 3 Maja 21, II piętro pokój 36, w godzinach pracy urzędu od poniedziałku do piątku.
 
Obwieszczenie wywiesza się na okres 21 dni.
 
 
                                                                                                       Burmistrz Krapkowic
                                                                                                           mgr Piotr Solloch
 
 
Krapkowice, 08.01.2010 r.              
Wersja XML