Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

 

Kto ma obowiązek złożenia deklaracji?

W dniu 1 lutego 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.), zgodnie z którą wspólnoty mieszkaniowe i spóldzielnie mieszkaniowe zobowiązane zostały do składania deklaracji i zapłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w imieniu właścicieli lokali. Przez „właścicieli nieruchomości” należy rozumieć także: współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami.

Zabudowa wielorodzinna 

Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową. Deklaracje w imieniu mieszkańców, składają zarządcy nieruchomości wspólnej lub inny podmiot władający nieruchomością, określając jednocześnie sposób gromadzenia odpadów komunalnych (ustalony i podjęty większością głosów). Właściciele mieszkań własnościowych w budynkach wielolokalowych, powinni poinformować zarząd nieruchomości, wspólnotę lub spółdzielnię mieszkaniową o liczbie osób faktycznie zamieszkujących w mieszkaniu oraz o wybranym sposobie zbierania odpadów.  Należy również pamiętać o aktualizowaniu tych informacji u zarządcy po każdej zaistniałej zmianie. Właściciele lokali mieszkalnych nie składają indywidualnych deklaracji.

Zabudowa jednorodzinna

W przypadku zabudowy jednorodzinnej do złożenia deklaracji zobowiązany jest właściciel nieruchomości. Gdy współwłaścicielami nieruchomości są małżonkowie, deklarację wypełnia tylko jedno z nich.

Wersja XML