Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krapkowice, do którego Rada Miejska w Krapkowicach przystąpiła uchwałą Nr VIII/90/2015 z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/430/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krapkowice.

Uwagi i wnioski do w/w dokumentu mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu,
za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa
w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym, w Urzędzie i na adres Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice, w terminie do dnia 14 sierpnia 2015 r.

 

 

                    Burmistrz Krapkowic  

                       Andrzej Kasiura

Wersja XML