Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs „Świąteczna dekoracja w Mieście i Gminie Krapkowice 2014/2015” - zaproszenie do udziału

Brak opisu obrazka

Burmistrz Krapkowic – Andrzej Kasiura  zaprasza mieszkańców  Gminy Krapkowice do wzięcia udziału w konkursie pt.  „Świąteczna dekoracja w Mieście i Gminie Krapkowice 2014/2015”. Jak co roku - celem Konkursu jest podkreślenie tradycji i świątecznego nastroju poprzez oświetlenie oraz ozdobienie świątecznymi dekoracjami posesji osób fizycznych.

Warunkiem udziału w Konkursie jest wypełnienie przez właściciela lub użytkownika posesji deklaracji przystąpienia do Konkursu (zgłoszenia) i złożenie jej  w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach  (ul. 3 Maja 17, I budynek, II piętro) do dnia 8 stycznia 2015 roku do godz. 15:30.  

Serdecznie zapraszamy! 

Do pobrania:

DOCXzgłoszenie udziału w Konkursie.docx
PDFZARZADZENIE_Nr_Swiateczne_dekoracje.pdf


REGULAMIN

konkursu „Świąteczna dekoracja w Mieście i Gminie Krapkowice 2014/2015”

I. CEL KONKURSU

Celem konkursu jest podkreślenie tradycji i świątecznego nastroju poprzez oświetlenie oraz

ozdobienie świątecznymi dekoracjami posesji osób fizycznych. W swoich założeniach konkurs jest zachętą do dbania o estetykę otoczenia w Mieście i Gminie Krapkowice.

II. ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem konkursu jest Burmistrz Krapkowic.

Szczegółowych informacji udzielają członkowie Komisji Konkursowej, tel. 77 44 66 811, 77 44 66 840.

III. UDZIAŁ W KONKURSIE

1. Właściciele i użytkownicy posesji zainteresowani zgłoszeniem uczestnictwa w konkursie, winni wypełnić deklaracje zgłoszenia, poddać posesje ocenie Komisji Konkursowej, która na podstawie jednakowych kryteriów wyłoni spośród zgłoszonych najładniejszą dekorację świąteczną.

2. W konkursie mogą uczestniczyć właściciele i użytkownicy posesji położonych na terenie Miasta i Gminy Krapkowice.

3. Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane w kategorii - posesje osób fizycznych.

4. Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie przez właściciela lub użytkownika posesji deklaracji (wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu), w terminie określonym w punkcie IV regulaminu. Regulamin i deklaracja zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej www.krapkowice.pl oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Krapkowice
I budynek - II piętro - sekretariat.

IV. TERMINARZ KONKURSU

1. Zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu należy składać do dnia 08 stycznia 2015 r. do godz. 15:30 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice.

2. Ocena dekoracji świątecznych przez Komisję Konkursową nastąpi w okresie od 08 stycznia do 09 stycznia 2015 r.

3. Podsumowanie, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród konkursu nastąpi w styczniu 2015 r.

V. NAGRODY

1. Fundatorem nagród jest Burmistrz Krapkowic.

2. Laureaci otrzymają nagrody pieniężne i dyplomy za udział w konkursie.

3. Komisja Konkursowa zaproponuje podział nagród za I, II i III miejsce.

VI. WARUNKI KONKURSU

1. Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie dekoracji świąteczno-noworocznej

z wykorzystaniem elementów iluminacji świątecznych.

2. Elementy oświetlenia powinny być przystosowane pod względem bezpieczeństwa do

warunków zewnętrznych.

3. Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu lub jego części bez podania

przyczyn.

VII. SKŁAD KOMISJI KONKURSOWEJ

W skład Komisji Konkursowej wchodzą:

1) Pani Małgorzata Meisner – Wydział Organizacyjny, Sportu i Turystyki,

2) Pani Katarzyna Kubacka  – Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji,

3) Pan Maciej Migdał – Wydział Oświaty i Kultury.

VIII. KRYTERIA OCENY

1. Ogólne wrażenie estetyczne 0 - 10 punktów.

2. Pomysłowość i oryginalność kompozycji 0 - 10 punktów.

3. Różnorodność zastosowanych elementów dekoracji 0 - 10 punktów.

IX. PODSUMOWANIE WYNIKÓW

Każdy z członków Komisji Konkursowej dokona oddzielnej oceny punktowej każdej zgłoszonej posesji i obiektu wg 3 kryteriów oceny, na specjalnie przygotowanym arkuszu stanowiącym załącznik nr 2 do regulaminu. Na średnią ocenę każdej posesji (obiektu) składać się będzie suma punktów, przyznana przez poszczególnych członków Komisji Konkursowej, podzielona przez ilość osób oceniających.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie sprawy sporne rozstrzygać będzie Komisja Konkursowa.

2. Interpretacje niniejszego regulaminu należą wyłącznie do organizatora konkursu.

 

Krapkowice, grudzień 2014 r.

Wersja XML