Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Honorowy Obywatel Krapkowic

Uchwała nr XXXV/565/2002
Rady Miejskiej w Krapkowicach
z dnia 2 września 2002 roku


w sprawie ustanowienia tytułu „Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Krapkowice”


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591
z późniejszymi zmianami), oraz § 15 ust.2 pkt.14 Statutu Gminy Krapkowice Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje:


§ 1

Ustanawia się tytuł „Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Krapkowice” zwany dalej „tytułem”.


§ 2

Przyjmuje się regulamin nadawania tytułu, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr inż. Andrzej Kulpa


Załączniki do uchwały:

Wersja XML