Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 Od 1 maja 2008 r. istnieje możliwość składania wniosków do urzędu drogą elektroniczną. Stwarzając możliwość zrealizowania usługi drogą elektroniczną urzędy wyjchodzą naprzeciw potrzebom obywateli/przedsiębiorców ułatwiając im dotarcie do usług publicznych. Wykorzystanie internetu podniesie zaufanie środowisk biznesowych i społeczeństwa do elektronicznej drogi informowania oraz prowadzenia spraw urzędowych.


Aby złożyć dokument poprzez elektroniczna skrzynkę podawczą konieczne jest skorzystanie z systemu ePUAP. W tym celu użytkownik powinien utworzyć  swoje konto. Rejestracja i korzystanie z niego jest bezpłatne.

Załóż konto na platformie ePUAP     (Instrukcja zakładania konta)
Po zalogowaniu w systemie ePUAP w katalogu usług należy wyszukać nasz Urząd Gminy przeczytać opis usługi i przejść do wypełniania formularza ( Katalog usług/Lista wszystkich usług według podziału terytorialnego/woj. opolskie/powiat krapkowicki/Krapkowice).
 
Funkcje skrzynki podawczej:
 
Dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. Art. 5. ustęp 1 Ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. (Dz. U. 01.130.1450 z dnia 15 listopada 2001 r.UDOSTĘPNIENIE REJESTRU WYBORCÓW
Usługa „udostępnienie rejestru wyborców" ma na celu udostępnienie i sprawdzenie prawidłowości prowadzenia rejestru wyborców. Zapytanie o umieszczeniu w rejestrze gminy można złożyć w swoim imieniu lub zapytać o wpis do rejestru innej osoby.
 
Aby uzyskać informację, czy w danej gminie obywatel widnieje w rejestrze wyborców, należy:

1.  wyszukać gminę Krapkowice korzystając z podziału terytorialnego lub w kategorii „Wybory i referenda”,
2. wypełnić wniosek o udostępnienie rejestru wyborców, podpisać go i wysłać do urzędu gminy.


Po zweryfikowaniu informacji urząd gminy prześle odpowiedź do wnioskodawcy:

1. Odpowiedź twierdząca oznacza, że obywatel znajduje się w rejestrze wyborców danej gminy.
2. Odpowiedź przecząca informuje o braku wpisu obywatela rejestru.
3. Odpowiedź „dane osoby wpisanej do rejestru są niezgodne z danymi osoby we wniosku” oznacza, że dane podane we wniosku nie pokrywają się ściśle z danymi w rejestrze wyborców.
 
Wersja XML