Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXIX Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach

Transmisja na żywo >> oglądaj tutaj

XXIX Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach

odbędzie się w dniu 25 czerwca  2014 r. (środa) o godz. 1400
w Krapkowickim Domu Kultury, ul. Prudnicka 7

z porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XXIX Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym- od  23.04.2014 r. do 25.06.2014r.
 3. Wnioski i zapytania radnych niezwiązane z tematami obrad - odpowiedzi w pkt. 10 porządku obrad.
 4. Informacja z realizacji wniosków  zgłoszonych przez radnych w 2013 roku.
 5. Zatwierdzenie Sprawozdania z wykonania budżetu, zadań gospodarczych  Gminy Krapkowice za 2013 rok. Wykorzystanie zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2013 roku . Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Krapkowic  za 2013 rok.
 6. Stan przygotowań instytucji i organizacji społecznych, placówek kulturalno-oświatowych do Akcji letniej 2014.
 7. Informacja na temat  edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Mieście i Gminie Krapkowice.
 8. Informacja nt. gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz lokalami użytkowymi i socjalnymi .
 9. Podjęcie uchwał w sprawach różnych.

     10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych zgłoszone w pkt. 3 porządku obrad.

     11. Wolne wnioski i zapytania.

     12. Zakończenie XXIX Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

Tydzień przed Sesją RM odbędą się posiedzenia komisji  :

1) 10.06.2014r.godz.14oo - w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Krapkowicach, ul.Polna -Komisja Spraw Społecznych. Oprócz tematów sesyjnych dodatkowo komisja omówi: Bieżąca działalność Straży Miejskiej ,Policji. Bieżąca działalność OPS,WTZ,ŚDS. Ekologia i ochrona środowiska w gminie. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy oraz lokalami użytkowymi i socjalnymi, opłaty parko-matowe i targowe pobierane przez ZGKiM. Cmentarze w Krapkowicach- ilość wolnych miejsc grzebalnych, opłaty za przedłużenie dzierżawy oraz budowa nowego cmentarza komunalnego.

2) 11.06.2014r. godz. 1400  -w Publicznym  Przedszkolu nr 6 w Krapkowicach,ul.Buczka Komisja Edukacji, Kultury i Sportu. Oprócz tematów sesyjnych, dodatkowo komisja omówi: Organizacja roku szkolnego 2014/2015-sprawy organizacyjne i kadrowe w placówkach oświatowych gminy. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna w gminie. Działalność kulturalna gminy za I półrocze 2014r- ocena organizacji i poziomu imprez kulturalnych.

3) 12.06.2014r.godz.14oo - w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach - -Komisja Gospodarki i Finansów. Oprócz tematów sesyjnych komisja omówi: Stan dróg i chodników  w mieście i gminie Krapkowice. Mechanizm pozyskiwania i koordynacji środków unijnych i pozabudżetowych. Pozyskane środki finansowe na realizowane inwestycje w mieście i gminie Krapkowice, ujęte w Planie Finansowym.

 

Wersja XML