Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXIX Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach

XXIX  Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach

      23 września  2021 r. (czwartek), godz. 1400
      w Krapkowickim Domu Kultury, ul. Prudnicka 7

 

z porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie  XXIX  Sesji Rady Miejskiej  w  Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym- od  25.06.2021 r. do 23.09.2021 r
 3. Zapytania i interpelacje  radnych nie związane z tematami obrad- odpowiedzi w pkt. 13 porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie Sprawozdania z wykonania budżetu, zadań gospodarczych  Gminy Krapkowice za I półrocze 2021 roku.
 5. Informacja z realizacji wniosków  zgłoszonych przez radnych w I półroczu 2021 roku.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021 z uwzględnieniem: wyników sprawdzianu egzaminu ośmioklasisty, działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wyników nadzoru pedagogicznego.
 7. Informacja nt. bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Krapkowice w I półroczu 2021 r.
 8. Sprawozdanie nt. wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie Wakacji 2021.
 9. Informacja z realizacji programu budowy kanalizacji sanitarnej oraz ilości dokonanych przyłączeń przez mieszkańców Gminy Krapkowice.
 10. Informacja nt. skutków pandemii, koszty z tym związane oraz utracone przychody bezpośrednie i pośrednie.
 11. Informacja z przeglądu stanu technicznego urządzeń, sprzętu na gminnych placach zabaw, stanu technicznego „kubłów ulicznych”, ławek.
 12. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)  zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2021 rok - projekt uchwały z 08.09.2021r.;

            b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej - projekt uchwały z 08.09.2021r. ;

            c) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości- projekt uchwały z 14.06.2021r;

            d) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej dla poprawienia

                 warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej-projekt uchwały  z 14.06.2021r;

            e) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

                oraz udzielenie   bonifikaty- projekt uchwały z 28.06.2021r;

            f) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej na rzecz użytkownika wieczystego-

               projekt uchwały z  25.06.2021r.;

            g) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości

               niezabudowanej- projekt uchwały  z 15.07.2021r.;

            h)  nadania nazwy ulicy -  projekt uchwały z 10.08.2021r.;

            i) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości- projekt uchwały z 24 .08.2021 r.

            j) wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Krapkowice

               a Gminą Izbicko- projekt uchwały z 07.09.2021 r;

           k) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego

               teren  w rejonie ulicy Opolskiej w Krapkowicach- projekt uchwały z 02.09.2021r.

 13. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych złożone w pkt.3 porządku obrad oraz w okresie

       międzysesyjnym.

 14. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania, informacje.

 15. Zakończenie XXIX Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

 

Przed Sesją Rady odbędą się posiedzenia Komisji Rady  :

1) 20.09.2021 r. (poniedziałek) godz. 1400Komisja Edukacji, Kultury i Sportu - w Urzędzie Miasta i Gminy w - oprócz tematów sesyjnych  komisja  dodatkowo omówi:  Organizacja Święta Niepodległości, Sprawozdanie z działalności Krapkowickiej Pływalni Spółki Delfin;   

2) 21.09.2021 r. (wtorek) godz.1400- Komisja Spraw Społecznych - w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach- oprócz tematów sesyjnych  komisja  dodatkowo omówi: Informacja bieżąca z działalności Straży Miejskiej oraz Krapkowickich dzielnicowych, OPS, WTZ, ŚDS;

3) 22.09.2021 r. (środa) godz.1400 – Komisja Gospodarki i Finansów - w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach- oprócz tematów sesyjnych  komisja  dodatkowo omówi: Analiza zaległości podatkowych wobec Gminy Krapkowice;

 

Wersja XML