Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic

           W toku prowadzonego postępowania administracyjnego, na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 ze zm.) informuję o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w ramach którego przeprowadzana jest ocena oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: ,,Budowa na działce nr 31, 32, 34, 35, 38, 152 w obrębie miejscowości Krapkowice, gmina Krapkowice jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 5,5 MW, o maksymalnej wysokości do 215 m n. p. t., wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przyłączem energetycznym i telekomunikacyjnym”, którego Wnioskodawcą jest Centralna Grupa Energetyczna S. A. 62-510 Konin, ul. Spółdzielców 3.

         Zgodnie z art. 77 ust. 1 w/w ustawy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje Burmistrz Krapkowic po uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach.

       Wniosek wraz z raportem został umieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

       Wypełniając dyspozycję art. 33 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku informuję, że niezbędna dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje się w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach przy ul. 3 Maja 21 (pokój 37).
Jednocześnie zawiadamiam o możliwości składania uwag i wniosków w powyższej sprawie w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnej do Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach w terminie od 5 do 25 lutego 2014 r. od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Krapkowic przed wydaniem przedmiotowej decyzji.

 

 

                                                                                                           Burmistrz Krapkowic

                                                                                                            /-/ Andrzej Kasiura

Wersja XML