Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę części nieruchomości

O G Ł O S Z E N I E 

BURMISTRZ  KRAPKOWIC

 

Na podstawie art. 37 ust. 4, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 roku poz. 1990 z późn. zm.)

 

ogłasza I  przetarg pisemny nieograniczony

 

na dzierżawę na czas oznaczony na 12 lat, na część o powierzchni 8810 m2 nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krapkowice, położonej w Krapkowicach oznaczonej numerem działki 60/14 z karty mapy 16 o powierzchni 5,8631 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich prowadzona jest księga wieczysta OP1S/00059392/0, z przeznaczeniem pod budowę pełnowymiarowego boiska piłkarskiego zgodnie z Programem Certyfikacji Szkółek Piłkarskich PZPN.

 

Poczynione nakłady i ulepszenia nie podlegają zwrotowi ani rekompensacie.

 

Stawka wywoławcza czynszu rocznego za dzierżawę ww. nieruchomości

wynosi  0,20 zł/m2  do ceny zaoferowanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%

 

Przetarg  (otwarcie ofert – część jawna) odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 21 ( II budynek, II piętro, mała sala ) w dniu  25 czerwca 2021 roku o godz. 1000.

 

Oferty pisemne w zamkniętej kopercie z napisem “Oferta na dzierżawę części działki pod budowę boiska” należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, najpóźniej do dnia 21 czerwca 2021 do godziny 1700.

 

Wadium w wysokości 2.643,00 zł. oferent zobowiązany jest wpłacić w kasie Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice lub na konto Nr 66 8884 0004 2001 0000 7777 0002 prowadzone przez Bank Spółdzielczy Krapkowice w terminie do dnia 21 czerwca 2021 roku.


Za termin wpłaty wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto. 

 

Pisemna oferta powinna zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
 2. oferowaną roczną stawkę (netto) czynszu za dzierżawę wyższą od stawki (netto) wywoławczej,
 3. udokumentowanie posiadanego certyfikatu szkółek piłkarskich PZPN lub oświadczenie o nieposiadaniu takiego certyfikatu,
 4. ofertę rozbudowy infrastruktury przedmiotu przetargu do poziomu certyfikacji szkółek piłkarskich PZPN – Certyfikat Złoty, Srebrny lub Brązowy,
 5. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
 6. dowód wpłacenia wadium.

 

Kryteria wyboru ofert i ich waga:

 1. wysokość zaoferowanej stawki rocznej czynszu dzierżawnego – 40%,
 2. posiadany certyfikat szkółek piłkarskich PZPN – 20%,
 3. rozbudowa infrastruktury przedmiotu przetargu do poziomu certyfikacji szkółek piłkarskich PZPN – 40%.

 

Pozostałe informacje:

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet czynszu. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni roboczych po: zamknięciu przetargu, zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, a także odwołaniu lub unieważnieniu przetargu.

W przypadku uzasadnionej przyczyny Burmistrz Krapkowic może odwołać przetarg.

 

Bliższych informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami, Rolnictwa  i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice ul. 3 Maja 21 – pokój 16B, telefon  77/  44 66 897,  77/ 44 66 862. 

 

 

Burmistrz Krapkowic

    Andrzej Kasiura

Wersja XML