Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rekrutacja do przedszkoli w gminie Krapkowice

W Gminie Krapkowice zakończył się pierwszy etap rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2021/2022.  W dniu 28 kwietnia 2020 r.  zostały podane do publicznej wiadomości  listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. W wyniku pierwszej rekrutacji do oddziałów przedszkolnych przyjęto 165 dzieci z Gminy Krapkowice.

Jeżeli w wyniku rekrutacji dziecko nie dostało się do wybranego przedszkola, Burmistrz Krapkowic - zgodnie z art. 31 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) jest zobowiązany pisemnie, przed rozpoczęciem postępowania uzupełniającego, wskazać inne przedszkole publiczne, które może przyjąć dziecko. Czas pracy wskazanego przedszkola powinien być zbliżony do czasu pracy przedszkola, do którego ubiegali się rodzice. Przy wskazywaniu przedszkola brane jest również pod uwagę jak najbliższe położenie przedszkola, które wskazali rodzice w pierwszej rekrutacji. 

W kolejnym etapie w przypadku gdy w  przedszkolach nadal będą wolne miejsca, w gminie Krapkowice zostanie ogłoszona rekrutacja uzupełniająca.  

 

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli trwać będzie
od dnia 2 sierpnia do dnia 23 sierpnia 2021 r.

 

Terminy rekrutacji uzupełniającej:

W dniach 2-6 sierpnia 2021 r. rodzice dzieci w wieku przedszkolnym mają czas
na złożenie wniosku do przedszkola o przyjęcie dziecka.

Do dnia 13 sierpnia 2021 r. w przedszkolach odbywać się będą posiedzenia Komisji Rekrutacyjnych.
W dniu 16 sierpnia 2021 r.  w przedszkolach będą podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

W terminie od 17-20 sierpnia 2021 r. rodzice dzieci zakwalifikowanych będą mieli czas
na potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola.

W dniu 23 sierpnia 2021 r. o godzinie 12.00 znane będą listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych do przedszkoli.

Rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2021/2022 będzie prowadzona w formie elektronicznej. Rodzice/prawni opiekunowie składają wniosek poprzez stronę Internetową: http://krapkowice.przedszkola.vnabor.plwedług następującej kolejności:

 

 

Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 

Druki oświadczeń dla Rodziców, stanowiące załączniki, dostępne są na stronie elektronicznej rekrutacji do przedszkoli.

 

Na kolejność przyjęć dzieci nie mają wpływu:  data wypełnienia wniosku w systemie informatycznym oraz data wydrukowania wniosku, ani data złożenia wniosku w placówce.

 

Kryteria rekrutacji

Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów, spełniających powyższy warunek, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria:

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr XXVI/319/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach
z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Krapkowice:

Wersja XML