Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program Czyste Powietrze

Punkt Konsultacyjny programu Czyste Powietrze

Brak opisu obrazka

W Gminie Krapkowice został uruchomiony Punkt Konsultacyjny Programu Czyste Powietrze.

ZAKRES DZIAŁANIA PUNKTU KONSULTACYJNEGO:

informowanie mieszkańców o możliwości indywidualnego pozyskania dofinansowania z rządowego programu Czyste Powietrze w zakresie wymiany źródła ciepła, termomodernizacji, fotowoltaiki,

udzielanie wsparcia merytorycznego w zakresie prawidłowego wypełnienia elektronicznego formularza Wniosku o dofinansowanie

pomoc Wnioskodawcy przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania

POSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE:

Program Czyste Powietrze jest programem rządowym obsługiwanym przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Beneficjentami Programu są osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Zakres dofinansowania: wymiana starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła oraz prace termomodernizacyjne budynku.

Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.

Maksymalna wysokość dotacji:

Brak opisu obrazka

Uprawnieni Beneficjenci:

Podstawowy poziom dofinansowania: Roczny dochód beneficjenta, pochodzący z różnych źródeł (wykazany w PIT w polu „Podstawa obliczenia podatku”) nie może przekraczać 100 000 zł. W tej grupie brany jest pod uwagę tylko dochód beneficjenta.

Podwyższony poziom dofinansowania: przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

ZŁOŻENIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

Wnioski można złożyć w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice, budynek A, pokój nr 15 lub bezpośrednio w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu, ul. Krakowska 53, 45-018 Opole.

Więcej informacji o programie można uzyskać na stronach:

  1. https://czystepowietrze.gov.pl/
  2. https://www.wfosigw.opole.pl/program-czyste-powietrze

Do pobrania:
PDFWFOŽiGW - broszura.pdf
PDFWFOŽiGW - ulotka.pdf
 

Wersja XML