Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA KRAPKOWIC

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  projektów:

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227r. z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, do których przystąpiono na podstawie:

 

     Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać do  dnia 18.02.2014r.:
1. na piśmie na adres: Urząd  Miasta i Gminy Krapkowice,, ul.3 Maja 17, 47-303 Krapkowice,
2. drogą elektroniczną na adres: umig@krapkowice.pl  lub
3. osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, w godzinach otwarcia Urzędu, w pokoju nr 13, II budynek.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wersja XML