Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nieoznakowanie posesji

Nieoznakowanie nieruchomości to wykroczenie. Niestety nie jesteśmy świadomi tego, że umieszczanie numeru na elewacji posesji nie jest tylko dobrym gestem dla listonosza czy kuriera. Głównym celem oznakowania są względy bezpieczeństwa. Brak prawidłowego oznakowania może wiązać się z tym, że pogotowie ratunkowe, straż pożarna czy policja nie zlokalizują naszego adresu i oczekiwana pomoc nadejdzie zbyt późno. Od zwykłej tabliczki może zależeć życie, zdrowie a także bezpieczeństwo obywateli. Żeby uniknąć niespodzianek numer należy umieścić na ścianie frontowej budynku lub na ogrodzeniu, w miejscu oświetlonym.

Co zatem grozi za nieoznakowanie posesji. Stanowi o tym art. 64 Kodeksu wykroczeń:

§ 1. Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.

Wersja XML