Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Absolutorium dla burmistrza Andrzeja Kasiury

Podczas sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach 25 czerwca burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura otrzymał absolutorium z wykonania budżetu za 2019 rok bez głosu sprzeciwu.

W 2019 r. gmina uzyskała 99,5 mln zł dochodów, przy wydatkach w wysokości 101,7 mln zł. Deficyt wyniósł 2,2 mln przy zakładanym 6,5 mln zł. Gmina wyemitowała obligacje komunalne na kwotę 4 mln zł, przy spłacie 2,5 mln zł. Wydatki majątkowe wyniosły 11,5 mln zł, w tym na przebudowę mostu kolejowego prawie 2,1 mln zł. Pozostałe inwestycje drogowe pochłonęły 1,6 mln zł. Na inwestycje w placówkach oświatowych, w tym na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Krapkowicach, przeznaczono  ponad 1,8 mln zł. Na wynagrodzenia nauczycieli, pracowników obsługi i utrzymanie placówek oświatowych wydano 31 mln zł. Drugim, istotnym źródłem wydatków w gminie była pomoc społeczna wraz ze wszystkimi zasiłkami oraz  wydatkami w ramach 500+ (31,6 mln zł). Pozostałe wydatki skierowano na gospodarkę komunalną, w tym gospodarkę odpadami komunalnymi, utrzymanie placówek kulturalnych, sport, ochotnicze straże pożarne, administrację publiczną, w tym wybory do Sejmu i Senatu oraz Parlamentu Europejskiego. Budżet został zrealizowany na miarę posiadanych środków z zachowaniem przepisów ustawy o finansach publicznych.

 

 

 

Wersja XML