Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XVI Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach

23 kwietnia 2020 r. (czwartek) o godz. 1400

w Krapkowickim Domu Kultury, ul. Prudnicka 7 (sala kinowa)

 

z porządkiem obrad:

 

   1. Otwarcie  XVI  Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności obrad.

   2. Sprawozdanie Burmistrza Krapkowic z działalności w okresie między sesyjnym od

       27.02.2020 r. do 23.04.2020 r.

   3. Zapytania i interpelacje radnych niezwiązane z tematami obrad-odpowiedzi w pkt.13 porządku

       obrad.

   4. Sprawozdania  z  rocznej działalności Spółki „Delfin”, WTZ, ŚDS, OPS oraz sprawozdanie
        merytoryczne i finansowe z działalności KDK i MiGBP.  

   5.  Ocena zasobów pomocy społecznej.

   6.  Informacja na temat udzielonych zamówień publicznych w 2019 roku i w I kwartale 2020 r.

   7.  Sprawozdanie nt. Wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych.

   8.  Informacja o stanie zaawansowania prac związanych z kanalizacją sanitarną Gminy

        Krapkowice.

   9.  Stan przygotowań i zabezpieczeń Gminy w razie wystąpienia powodzi.

   10. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

         i innymi podmiotami realizującymi zadania gminy.

   11. Informacja nt. udziału sołectw Gminy Krapkowice w programie Odnowa Wsi. Plan na 2020
         rok. Informacja nt. wykorzystania funduszów sołeckich.     

   12.  Podjęcie uchwał:

        13. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych zgłoszone w pkt. 3 porządku obrad oraz
              w okresie międzysesyjnym.

        14. Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów.

        15. Zakończenie XVI  Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

 

Przed Sesją Rady odbędzie się posiedzenie Komisji Połączonych:

 

23.04.2020 r. (czwartek) godz. 1200 - w Krapkowickim Domu Kultury, ul Prudnicka 7- sala kinowa - oprócz tematów sesyjnych komisja dodatkowo omówi: Informacja
o działalności sportowej w 2019 roku; Analiza kosztów utrzymania placówek oświatowych w 2019 roku; Zestawienie remontów przeprowadzonych w placówkach oświatowych
w 2019 roku; Sprawozdanie z realizacji dotacji na zadania oświatowe
i opiekuńcze w 2019 roku (stypendia szkolne, refundacja kosztów nauki zawodu, żłobki); Informacja roczna z działalności Straży Miejskiej oraz krapkowickich dzielnicowych; Współpraca Krapkowic z miastami partnerskimi; Informacja nt. dotacji celowych przyznanych w 2019 roku; Sprawozdanie z działalności Spółki Gminnej ZGKiM za 2019 rok.

Wersja XML