Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o obowiązku sprawozdawczym

Zgodnie z art. 9nb, ust. 1-4  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podmiot zbierający odpady komunalne, stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, z wyłączeniem podmiotu zbierającego odpady komunalne przyjmującego je od innego zbierającego odpady komunalne, zobowiązany jest do sporządzania rocznych sprawozdań. Sprawozdanie należy przekazać wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.

Sprawozdanie winno zawierać m.in. informacje o masie:

Powyższy obowiązek dotyczy także podmiotów, które posiadają decyzje na zbieranie odpadów komunalnych w miejscu położonym na terenie Gminy Krapkowice, ale w danym roku ich nie zbierały.

Sprawozdanie należy przekazać za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

Za przekazanie sprawozdania po wyżej wskazanym terminie zostaną naliczone kary pieniężne w wysokości 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia.

Wersja XML