Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opłata za odpady komunalne

Wysokość opłaty

Zgodnie z uchwałą Nr XIV/173/2020 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 9 stycznia 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty począwszy od 1 lutego 2020 r. na terenie Gminy Krapkowice będą obowiązywały następujące stawki opłaty: 

·   28,00 zł miesięcznie od osoby,

·  16,00 zł miesięcznie dla szóstej i każdej kolejnej osoby zamieszkującej w jednej nieruchomości, stanowiącej budynek jednorodzinny lub lokal mieszkalny.

W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, których właściciele będą kompostowali odpady biodegradowalne w przydomowych kompostownikach opłata będzie wynosiła:

·  26,00 zł miesięcznie od osoby,

·  14,00 zł miesięcznie dla szóstej i każdej kolejnej osoby zamieszkującej na nieruchomości.

Opłaty za odpady należy dokonywać przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku stwierdzenia nieprawidłowej segregacji odpadów przez właścicieli nieruchomości zostanie nałożona opłata podwyższona, która wynosi 90,00 zł miesięcznie od osoby.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Termin uiszczania opłaty

Opłatę należy wnosić z dołu kwartalnie, bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe w terminach:

- za I kwartał do 27 marca każdego roku,

- za II kwartał do 27 czerwca każdego roku,

- za III kwartał do 27 września każdego roku,

- za IV kwartał do 27 listopada każdego roku.

Wersja XML