Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o podjęciu uchwały o scaleniu i podziale nieruchomości

INFORMACJA O PODJĘCIU UCHWAŁY

o scaleniu i podziale nieruchomości

 

Na podstawie art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 2204 ze zmianami) 

 

BURMISTRZ KRAPKOWIC

informuje

 

o podjęciu Uchwały NR VIII/93/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Krapkowicach. Uchwała podlega ogłoszeniu na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach: http://bip.krapkowice.pl

Scaleniem i podziałem objęty został obszar położony w Krapkowicach przy ul. Prudnickiej za stacją ORLEN wzdłuż drogi krajowej DK 45 i ul. Gimnazjalnej.

Powierzchnia gruntów objętych scaleniem i podziałem wynosi 20,8112 ha. W wyniku scalenia i podziału zostają wydzielone drogi o łącznej powierzchni 5,7299 ha (powierzchnia ta nie obejmuje istniejącej już przed scaleniem działki ul. Gimnazjalnej). Wydzielono 156 działek, w tym 10 działek pod drogi, 4 działki pas zieleni izolacyjnej, 1 działka poszerzenie DK45, 3 działki na poszerzenie ul. Gimnazjalnej i 138 działek budowlanych, z czego Gminie Krapkowice przypadną 74 działki budowlane.

 

 

                                                                                           Burmistrz Krapkowic

                                                                                           Andrzej Kasiura

Wersja XML

URZĄD MIASTA I GMINY
W KRAPKOWICACH
ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice
NIP: 199-00-12-987, REGON: 531413099
TEL: +48 77 44.66.800, 77 44.66.833
FAX: +48 77 44.66.888
E-MAIL:
Formularz kontaktowy