• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE

PDFUchwała RM w Krapkowicach Nr XLIV/504/2018 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku.pdf
PDFUchwała RM w Krapkowicach Nr XIX/230/2016 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty.pdf - obowiązuje do dnia 31 marca 2019 roku

PDFUchwała RM w Krapkowicach Nr IV/46/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty.pdf - obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2019 roku

PDFUchwała RM w Krapkowicach Nr XIX/228/2016 w sprawie określenia terminu uiszczania opłaty za odpady komunalne.pdf

PDFUchwała RM w Krapkowicach Nr IV/45/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/228/2016 w sprawie określenia terminu uiszczania opłaty za odpady.pdf

PDFUchwała RM w Krapkowicach Nr XLIV/506/2018 w sprawie określenia szczegółowego sposobu świadczenia usług.pdf

PDFUchwała RM w Krapkowicach Nr VI/68/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/506/2018 w sprawie określenia szczegółowego sposobu świadczenia usług.pdf

PDFUchwała RM w Krapkowicach Nr XIX/231/2016 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za odpady komunalne.pdf - obowiązuje do dnia 31 marca 2019 roku

PDFUchwała RM w Krapkowicach Nr IV/47/2019 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za odpady komunalne.pdf - obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2019 roku
PDFUchwała RM w Krapkowicach Nr VI/59/2015 w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.pdf

PDFUchwała RM w Krapkowicach Nr XIV/182/2016 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości.pdf

PDFUchwała RM w Krapkowicach Nr XLIII/492/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie górnych stawek opłat.pdf

 

 

 

 

Wersja XML

URZĄD MIASTA I GMINY
W KRAPKOWICACH
ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice
NIP: 199-00-12-987, REGON: 531413099
TEL: +48 77 44.66.800, 77 44.66.833
FAX: +48 77 44.66.888
E-MAIL:
Formularz kontaktowy