Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dopłaty do wymiany pieców – nabór wniosków

Informacja Burmistrza Krapkowic dot. zakończenia naboru wniosków

Informuję o zakończeniu naboru wniosków na udzielenie dotacji celowych na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowego źródła ogrzewania na ekologiczne

Informuję o zakończeniu naboru wniosków na udzielenie dotacji celowych na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowego źródła ogrzewania na ekologiczne, w związku z wyczerpaniem puli środków przeznaczonych na ten cel w roku 2019.  

Krapkowice, 27.02.2019 r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Burmistrz Krapkowic ogłasza nabór wniosków na udzielenie dotacji celowych na wymianę węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne.

O dotacje ubiegać się mogą osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe, będące właścicielami/współwłaścicielami oraz najemcami lokali mieszkalnych lub domów mieszkalnych położonych na terenie gminy Krapkowice.

Wysokość środków pochodzących z budżetu gminy przeznaczonych w 2019 roku na dotacje celowe wynosi 100 000,00 PLN.

Wnioski można składać od 18 lutego br. do czasu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Wnioski będą na bieżąco rozpatrywane w kolejności ich wpływu do Urzędu Miasta i Gminy. Formularze, które wpłyną po wyczerpaniu środków finansowych będą Wnioskodawcom zwracane ze stosowną informacją.

Wzór wniosku dostępny będzie od poniedziałku 18 lutego br. na stronie internetowej www.krapkowice.pl oraz w Wydziale Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach (II budynek, parter, pokoje: 18, 16A i 16C).

WAŻNE!

Wnioski należy składać za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach (I budynek, II piętro, pokój 28). O kolejności rozpatrzenia wniosków decyduje data i godzina ich wpływu.

Wnioski złożone na niewłaściwym formularzu lub bez podpisu Wnioskodawcy podlegają odrzuceniu bez wzywania do ich uzupełnienia.

Proszę pamiętać, by do wniosku dołączyć:

 1. kopię dokumentu tożsamości;
 2. w przypadku wspólnoty - uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej o wyrażeniu zgody na wymianę węglowego źródła ogrzewania na ekologiczne oraz o reprezentowaniu wspólnoty;
 3. zdjęcie obecnego źródła ogrzewania przewidzianego do wymiany, obejmujące wymieniany piec oraz kotłownię;
 4. w przypadku składania wniosku przez inną osobę niż właściciel - pisemne upoważnienie właściciela do dokonania tej czynności – wg załączonego do wniosku wzoru;
 5. zgodę na przetwarzanie danych osobowych (Oświadczenie) - wg załączonego do wniosku wzoru;
 6. zgodę właściciela nieruchomości (Upoważnienie) - wg załączonego do wniosku wzoru.

Dokumenty do pobrania:

PDF01 Wniosek o udzielenie dotacji 2019.pdf

PDF02 Zgoda na przetwarzanie danych 2019.pdf

PDF03 Upoważnienie do złożenia wniosku 2019.pdf

PDF04 Zgoda właściciela nieruchomości 2019.pdf

Wersja XML