• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rekrutacja do szkół podstawowych

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej przyjmowane są do klas I na podstawie zgłoszenia rodziców. W okresie od 1 kwietnia do 6 maja 2019 r. rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej mają czas na złożenie wniosku o przyjęcie
do wybranej szkoły.

 

Klasy sportowe

Nabór dzieci do klas sportowych odbywa się w terminie  od 1 kwietnia do 23 kwietnia 2019 r.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej odbędzie się do dnia 26 kwietnia 2019 roku.

 

W dniu  16 maja 2019 r. do godz. 12.00  podane zostaną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. W okresie od 17 maja do 24 maja 2019 r. rodzice są zobowiązani do potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do szkoły. W dniu 27 maja 2019 r. do godz. 12.00 komisja rekrutacyjna poda listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Postępowanie uzupełniające trwać będzie od 29 maja do 10 czerwca 2019 roku.

 

Kryteria naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krapkowice stosowane w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz liczba punktów odpowiadająca każdemu kryterium:

1) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata - 10 pkt;

2) szkoła znajduje się w pobliżu miejsca zamieszkania kandydata - 9 pkt;

3) kontynuacja nauki kandydata w zespole szkół lub w zespole szkolno - przedszkolnym –
              8 pkt;

4) w obwodzie szkoły zamieszkuje rodzina wspierająca rodziców /opiekunów prawnych
               kandydata w zapewnieniu mu należytej opieki – 6 pkt;

5) w obwodzie szkoły znajduje się miejsce pracy jednego z rodziców/opiekunów
              kandydata (pracy wykonywanej na podstawie umowy z kodeksu pracy, umowy           
              cywilnoprawnej, miejsce wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej  
              lub miejsca prowadzenia gospodarstwa rolnego) - 5 pkt.

Dokumentami potwierdzającymi spełnianie powyższych kryteriów są oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów.

 

Pobierz:

Wersja XML

URZĄD MIASTA I GMINY
W KRAPKOWICACH
ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice
NIP: 199-00-12-987, REGON: 531413099
TEL: +48 77 44.66.800, 77 44.66.833
FAX: +48 77 44.66.888
E-MAIL:
Formularz kontaktowy