Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Archiwum ogłoszeń Burmistrza

 • Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic dot. deratyzacji

  Brak opisu obrazka
  Zgodnie z § 20 Uchwały Nr VIII/86/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice informuję, że właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi, budynkami użyteczności publicznej, w tym zakłady opieki zdrowotnej, opieki społecznej, szkoły, budynki administracyjne,
  Data publikacji: 07-03-2017 17:05
 • Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic

  Brak opisu obrazka
  Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rogów Opolski i Dąbrówka Górna (przysiółek Posiłek).
  Data publikacji:
 • Obwieszczenie o odstąpieniu od strategicznej oceny Oleandrów

  Brak opisu obrazka
  Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocen oddziaływania na środowisko (Dz.U z 2016, poz. 353 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny na środowisko dla „projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kusocińskiego i Oleandrów w Krapkowicach”.
  Data publikacji: 19-12-2016 14:30
 • Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic o wykazie nieruchomości przeznaczonej do oddania w wieczyste użytkowanie

  Brak opisu obrazka
  Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej -  działka nr 14/4 z mapy 7, obręb Krapkowice.
  Data publikacji: 31-05-2016 09:43
 • Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic

  Brak opisu obrazka
  Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rogów Opolski i Dąbrówka Górna (przysiółek Posiłek) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  Data publikacji: 24-05-2016 11:29
 • Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

  Brak opisu obrazka
  Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w  Krapkowicach oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat: działki nr 275/3 z mapy 5 oraz  1118 z mapy 13 obie obręb Krapkowice.
  Data publikacji: 10-05-2016 10:29
 • Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic o wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

  Brak opisu obrazka
  Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w  Krapkowicach oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej: działki nr 53/18 i 58/12 z mapy 3, obręb Krapkowice.
  Data publikacji: 04-05-2016 09:15
 • Obwieszczenie Wojewody Opolskiego

  Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej ma realizację inwestycji drogowej
  Data publikacji: 21-04-2016 12:05
 • Zawiadomienie

  Brak opisu obrazka
  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z póź. zm.) zawiadamiam, że 05.04.2016 r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegających na budowie odcinka sieci gazu śr/c o długości ok. 17 m w ulicy Kasprowicza na terenie działki ewidencyjnej nr 231/22 k.m. 14 obręb Krapkowice.    
  Data publikacji: 19-04-2016 08:10
 • Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic o przetargu na sprzedaż działek

  Brak opisu obrazka
  Burmistrz Krapkowic ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na: -sprzedaż działki Nr 2/45 z mapy 11 o pow. 0,1247 ha, obręb Krapkowice, położonej przy ul. Odrowążów, zapisanej w Księdze Wieczystej Nr OP1S/00060709/6 wolnej od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich – przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, -sprzedaż działki Nr 2/46 z mapy 11 o pow. 0,1008 ha, obręb Krapkowice, położonej przy ul. Odrowążów, zapisanej w Księdze Wieczystej Nr OP1S/00060709/6 wolnej od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich – przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
  Data publikacji: 12-04-2016 07:56
Wersja XML