Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór uzupełniający do projektu

Rekrutacja do Projektu „Recepta na uśmiech 2” dla dzieci/młodzieży z niepełnosprawnościami – nabór uzupełniający.

W związku z rezygnacją z uczestnictwa w Projekcie jednego z Uczestników oraz brakiem osób na liście rezerwowej, Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” z/s w Opolu ogłasza nabór uzupełniający w ramach rekrutacji do Projektu „Recepta na uśmiech 2”.

Nabór uzupełniający będzie prowadzony w dniach od 25 – 27.04.2018r., zgodnie z poniższym harmonogramem:

- w dniach 25 i 26.04.2018r. w godzinach od 8:00 do 14:00,

- w dniu 27.04.2018r. w godzinach od 8:00 do 10:00.

Do Projektu zostaną zakwalifikowani: 1 dziecko/młodzież z niepełnosprawnością wraz z jego rodzicem/opiekunem.

Brak opisu obrazka

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie zobowiązane są:

- wypełnić Formularz  rekrutacyjny do  Projektu – Załącznik nr 1A do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pt. Recepta na uśmiech 2 – do pobrania z zakładki: Dokumenty do pobrania (->aktywny link przekierowujący na stronę: http://spp.opole.pl/recepta2-download.html)

- załączyć aktualne Orzeczenie  o  niepełnosprawności  lub  stopniu  niepełnosprawności; w przypadku osób ze stwierdzonymi   zaburzeniami   psychicznymi   na   potwierdzenie   statusu  osoby niepełnosprawnej można przedstawić inny niż orzeczenie o niepełnosprawności dokument poświadczający  stan  zdrowia  wydany  przez  lekarza,  tj.  orzeczenie  o  stanie  zdrowia  lub opinię

Powyższe dokumenty należy złożyć w jednym egzemplarzu w Biurze Projektu, tj. Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” przy ul. Damrota 4 (III piętro) w Opolu, w terminie naboru.

Dokumentację zgłoszeniową można złożyć osobiście, za pośrednictwem innych osób lub przesłać drogą pocztową.

W przypadku wysłania dokumentacji zgłoszeniowej drogą pocztową za datę złożenia uznaje się datę jej wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego. 

Dokumenty  zgłoszeniowe,  które  zostaną  złożone/wpłyną  do  Biura  Projektu po  upływie terminu naboru nie będą rozpatrywane i nie będą zwracane, ani na etapie rekrutacji, ani po zakończeniu  realizacji  Projektu.

Złożenie  lub  przesłanie  dokumentów  zgłoszeniowych  nie  jest  równoznaczne  z zakwalifikowaniem do udziału w Projekcie.

Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji do Projektu znajdują się w § 6 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pt. Recepta na uśmiech 2 (->aktywny link przekierowujący na stronę: http://spp.opole.pl/recepta2-download.html)

Wersja XML