Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach

                                                                                                                    Krapkowice, dnia 19.09.2017 r.

RM.0002.33.2017

            

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z póżn.zm.)

 

zwołuję na dzień 28 września   2017 r. (czwartek) o godz. 1400
w Krapkowickim Domu Kultury, ul. Prudnicka 7

XXXIII Sesję Rady Miejskiej w Krapkowicach

 

z porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym- od 22.06.2017 r. do 28 .09.2017 r.
 3. Zapytania i interpelacje radnych niezwiązane z tematami obrad - odpowiedzi w pkt12 porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie Sprawozdania z wykonania budżetu, zadań gospodarczychGminy Krapkowice za I półrocze 2017 roku.
 5. Informacja z realizacji wnioskówzgłoszonych przez radnych w I półroczu 2017 roku.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017 z uwzględnieniem wyników sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego, działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wyników nadzoru pedagogicznego.
 7. Informacja nt. bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Krapkowice w I półroczu 2017 r.
 8. Sprawozdanie nt. wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie Wakacji 2017.
 9. Informacja nt. realizacji programubudowy kanalizacji sanitarnej oraz ilości dokonanych przyłączeń przez mieszkańców Gminy Krapkowice.
 10. Informacja nt. postępu prac w zakresie budowy mostu drogowego w Krapkowicach.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:

ń)    Projekt uchwały nr 15 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego

       Zespołu Szkół Sportowych Nr 1 im. Janusza Korczaka w Krapkowicach w ośmio-

       letnią Publiczną  Sportową  Szkołę  Podstawową  Nr 5 im. Janusza  Korczaka

       w Krapkowicach (projekt z 13.09.2017r.);        

ó)   Projekt uchwały nr 17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej   

      sześcioletniej  Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej  w  Rogowie

      Opolskim z klasami I– III  wchodzącej  w  skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego  

      Nr 3 w Rogowie Opolskim w ośmioletnią  Publiczną  Szkołę Podstawową im. Marii

      Konopnickiej w Rogowie Opolskim z klasami I- IV wchodzącą w skład Zespołu

      Szkolno– Przedszkolnego Nr 3  w  Rogowie  Opolskim (projekt z 13.09.2017r.);        

r)   Projekt uchwały nr 19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej

      sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Kórnicy wchodzącej w skład

      Zespołu Szkolno– Przedszkolnego w Kórnicy w ośmioletnią Publiczną Szkołę

      Podstawową w Kórnicy wchodzącą w skład Zespołu Szkolno–Przedszkolnego

      w Kórnicy (projekt z 13.09.2017r.);      

            s)   Projekt uchwały nr 20 w sprawie  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej

                  sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żywocicach
                  w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Żywocicach    

                  (projekt z 13.09.2017r.);      

            ś) Projekt uchwały nr 21 w sprawie  wyrażenia woli zawarcia porozumienia między-

                gminnego pomiędzy Gminą  Krapkowice  a  Gminą  Strzelce  Opolskie (projekt

                (z 13.09.2017r );       

            w)  Projekt uchwały nr 22 w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia między-

                gminnego pomiędzy Gminą Krapkowice a Miastem Opole (projekt z 13.09.2017)r;      

            t)  Projekt uchwały nr 23 w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia między-

                gminnego pomiędzy Gminą Krapkowice a Miastem Opole (projekt z 13.09.2017r);   

           u) Projekt uchwały nr 24 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego

                planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Opolskiej i Limanowskiego

                w Krapkowicach (projekt z 12.09.2017r);   

           y) Projekt uchwały nr 25 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok (projekt

                z 14.09.2017r.);

           z) Projekt uchwały nr 26 w sprawie zmiany wpf (projekt z 14.09.2017r);    

           ź) Projekt uchwały nr 27 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia

                pożyczki Związkowi Gmin „Aqua Silesia” (projekt z 13.09.2017 r.).

12.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych złożone w pkt.3 porządku  obrad oraz   w okresie międzysesyjnym.

 13. Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów.

      a) rozpatrzenie Petycji mieszkańców Rogowa Opolskiego w sprawie wykonania trwałej nawierzchni na ulicy Parkowej w Rogowie Opolskim.

 14. Zakończenie XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

           Proszę o zapoznanie się z materiałami stanowiącymi integralną część porządku obrad w elektronicznym systemie e-Sesja.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                      

                                                                                            /-/  Andrzej Małkiewicz

Wersja XML