Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie w sprawie przyjmowania wniosków kandydatów na rzeczoznawców do szacowania zwierząt zabitych

OGŁOSZENIE BURMISTRZA  KRAPKOWIC

w sprawie przyjmowania wniosków kandydatów na rzeczoznawców do szacowania zwierząt zabitych lub poddanych ubojowi z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej albo zwierząt padłych w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez te organy

Kandydat na rzeczoznawcę winien spełniać niżej wymienione wymagania:

 1. posiadać wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie lub
 2. mieć ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem lub
 3. posiadać co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym lub
 4. mieć ukończoną co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach rolniczych i posiadać co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym lub
 5. mieć ukończoną zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach innych niż rolnicze i posiadać co najmniej 5-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym,
 6. mieć miejsce zamieszkania na terenie Gminy Krapkowice.

Wniosek powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko,
 2. adres zamieszkania,
 3. adres do korespondencji,
 4. informację o wykształceniu.

Do wniosku, o którym mowa wyżej należy dołączyć:

 1. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata na rzeczoznawcę;
 2. oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym - jeżeli jest wymagany;
 3. oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi - jeżeli jest wymagane.

Jednocześnie informuję, że rzeczoznawcy przysługuje wynagrodzenie za godzinę szacowania w wysokości 1/120 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za rok poprzedni ogłaszanego w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Wynagrodzenie wypłacane jest przez powiatowego lekarza weterynarii.

Wnioski należy składać do dnia 10 listopada 2016 roku w Wydziale Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach ul. 3 Maja 21, 47-303 Krapkowice (II budynek, parter, pokój 18)

Przykładowy wzór wniosku: PDFWniosek kandydata na rzeczoznawcę.pdf

Wersja XML