Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie

Z A W I A D O M I E N I E

 

            Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z póź. zm.) zawiadamiam, że na wniosek P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa

wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na :

budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 KRP2501A w postaci wieży telekomunikacyjnej o wys. 50m n.p.t. z zespołem anten nadawczo-odbiorczych, osprzętem technicznym i instalacją zasilająca.

Inwestycja zlokalizowana będzie na działce nr 1/18 k.m. 8 przy ul. Limanowskiego w Krapkowicach.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron, wynikających z art. 10 § 1 k.p.a do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także poprzez możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów.

Z uprawnień można skorzystać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice (II budynek, pokój nr 35), w godzinach urzędowania w terminie 7 dni od daty zamieszczenia zawiadomienia.

Wersja XML