Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji w sprawie Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zmianami), które prowadzą działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Krapkowice.

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi zostały przeprowadzone w celu poznania opinii i uwag podmiotów sektora pozarządowego w zakresie projektu programu współpracy.
Do udziału w konsultacjach uprawnione były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Termin konsultacji wyznaczono w dniach: od 12 października 2015 r.
 do 28 października 2015 r.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z formularzem do zgłaszania uwag i opinii oraz projektem Programu zostało umieszczone na stronie internetowej www.krapkowice.pl,
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu. Ponadto projekt Programu został wysłany za pomocą poczty elektronicznej do organizacji pozarządowych zarejestrowanych w bazie danych tut. Urzędu.

Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość przekazania swoich opinii i uwag pocztą elektroniczną na adres: oraz za pomocą tradycyjnej poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy Krapkowice, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Uwagi
i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można było zgłaszać na „formularzu konsultacji”.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji do Wydziału Organizacyjnego, Sportu
i Turystyki  wpłynęły 2 wypełnione formularze od organizacji pozarządowych (stanowiące załącznik do niniejszego sprawozdania):

 

  1. Klub Sportowy „Otmęt” Krapkowice.
  2. Caritas Diecezji Opolskiej

Tabela opinii i uwag zgłoszonych w ramach konsultacji.

Lp.

Podmiot zgłaszający

uwagę/ opinię

Wskazany

zapis w

projekcie

Treść uwagi/ opinii

Informacja o ujęciu/odrzuceniu uwagi

1

Klub Sportowy „Otmęt” Krapkowice

 

 

 

-

 

Nie wniesiono uwag do projektu programu współpracy. Uwaga dotyczyła kryteriów przyznawania dotacji 

Uwaga zostanie rozpatrzona
w ogłoszeniach
o konkursach.

2.

Caritas Diecezji Opolskiej

 

 

 

 

-

Nie wniesiono uwag do projektu programu współpracy. Uwaga dotyczyła zwiększenia kwoty dotacji na organizację usług opiekuńczo-zdrowotnych.

Planowane
jest utrzymanie
na dotychczasowym poziomie kwoty dotacji przyznawanej
w ramach konkursu
w zakresie pomocy społecznej.

Sporządziła: Sandra Sobota- podinspektor ds. organizacji pozarządowych

Wywieszono na Tablicy Ogłoszeń w dniu: 29.10.2015 r.

Do pobrania:
PDFFormularz konsultacji - Klub Sportowy Otmęt Krapkowice.pdf
PDFFormularz konsultacji Caritas Diecezji Opolskiej.pdf
PDFSprawozdanie z przebiegu konsultacji.pdf
 

Wersja XML