Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ocena oferty złożonej przez Klub Sportowy „Unia” Krapkowice

   Klub Sportowy „UNIA” Krapkowice w trybie art.19 a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ) złożył ofertę  na realizację zadania publicznego w zakresie: działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. „Aktywny junior, aktywny senior – spotkanie z okazji 78 lecia klubu”. Zadanie będzie realizowane w okresie od 01 października 2015 r. do 15 grudnia 2015 r. Złożona oferta spełnia warunki określone w art.19 a ust.1.

Uznając celowość realizacji przedmiotowego zadania, zgodnie z art. 19 a ust. 3 przedmiotowa oferta Klubu Sportowego „Unia” Krapkowice podlega zamieszczeniu na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice.

Zgodnie z art.19 a ust 4 , każdy w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty może zgłosić do niej uwagi. Uwagi należy wnosić pisemnie za pomocą poczty elektronicznej na adres:  lub osobiście w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy Krapkowice, Wydział Organizacyjny, Sportu i Turystyki, ul. 3 Maja 17, 47 -303 Krapkowice (sekretariat Burmistrza z dopiskiem „uwagi do oferty złożonej przez Klub Sportowy „Unia” Krapkowice).

 PDFInformacja.pdf 
PDFOferta KS Unia Krapkowice- w ramach art._19a.PDF 

Wersja XML