• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komisje Rady Miejskiej (2018- 2023)

Rada tworzy stałe komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot ich działania i skład osobowy. Szczególną rolę pełni komisja rewizyjna, której celem działania jest kontrola działalności burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy.

 

 KOMISJA  REWIZYJNA

1. Malinowski Andrzej-      Przewodniczący Komisji

2. Kandziora Dariusz     

3. Linek Tomasz

4. Orzechowski Adam

5. Waligóra Jarosław

6. Warzecha Andrzej -       Zastępca Przewodniczącego Komisji

Przedmiot działania Komisji:
Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych gminy oraz zgodność dokumentacji ze stanem faktycznym. Bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu gminy. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej szczegółowo określa Statut Gminy Krapkowice.

 

 KOMISJA  GOSPODARKI  I  FINANSÓW

1. Koppe Werner-      Przewodniczący  Komisji

2. Brzozowski Józef

3. Dziuk Karolina

4. Friedla Bernard

5. Krajka Andrzej

6. Linek Tomasz

7. Małkiewicz Andrzej

8. Mazurek Paweł

9. Misiewicz Marcin

10. Thiel Artur-      Zastępca Przewodniczącego Komisji

11. Tomala Ewald

Przedmiot działania Komisji:
Przedmiotem działania Komisji jest problematyka związana  szczególnie z: ładem przestrzennym i gospodarką nieruchomościami, lokalnym transportem drogowym, ochroną środowiska, utrzymaniem czystości, inwestycjami i ochroną ludności w przypadku klęsk żywiołowych oraz opiniowaniem planów finansowych i budżetu gminy opiniowaniem projektów inicjatyw społecznych i możliwości pomocy finansowej z budżetu gminy.       
 

 KOMISJA  SPRAW  SPOŁECZNYCH

1. Karwecka Maria -               Przewodnicząca Komisji

2. Brzozowski Józef

3. Dziuk Karolina

4. Makselon Jagoda

5. Malinowski Andrzej

6. Małkiewicz Andrzej

7. Waligóra Jarosław-             Zastępca Przewodniczącej Komisji

8. Warzecha Andrzej

9. Wójcik Anna

10. Żyłka Ireneusz

Przedmiot działania Komisji:
Przedmiotem działania Komisji jest problematyka związana  szczególnie z: pomocą społeczną podstawową opieką zdrowotną, porządkiem publicznym i bezpieczeństwem obywateli, polityką prorodzinną, problematyką cmentarzy, współpracą z organizacjami pozarządowymi i ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw – partnerstwa miast, integracją z Unią Europejską na szczeblu gminy.

 

 KOMISJA  EDUKACJI,  KULTURY  I  SPORTU

1. Kandziora Dariusz-                  Przewodniczący Komisji

2. Karwecka Maria

3. Krajka Andrzej

4. Makselon Jagoda

5. Orzechowski Adam

6. Thiel Artur

7. Tomala Ewald

8. Wójcik Anna-                Zastępca Przewodniczącego Komisji

9. Żyłka Ireneusz

Przedmiot działania Komisji:
Przedmiotem działania Komisji jest problematyka związana  szczególnie z: zapewnieniem odpowiedniej bazy, kadry i finansowania dla wychowania przedszkolnego szkolnictwa podstawowego i gimnazjów, funkcjonowaniem placówek pozaszkolnych, kulturalnych i bibliotek, upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i społeczeństwa, w tym działalność klubów sportowych w mieście i gminie.

 KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW i PETYCJI    

1. Friedla Bernard-    Przewodniczący Komisji

2. Koppe Werner -    Sekretarz Komisji

3. Mazurek Paweł -  Zastępca Przewodniczącego Komisji

4. Misiewicz Marcin

Wersja XML

URZĄD MIASTA I GMINY
W KRAPKOWICACH
ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice
NIP: 199-00-12-987, REGON: 531413099
TEL: +48 77 44.66.800, 77 44.66.833
FAX: +48 77 44.66.888
E-MAIL:
Formularz kontaktowy